Ansvar for snørydding

Ansvar for snørydding

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette.
Publisert:

På eiendommen

Husleielovens hovedregel er at utleier har ansvaret for ytre vedlikehold på eiendommen. Rydding av snø og strøing hører til under ytre vedlikehold.

Samtidig kan partene fritt avtale at leieboer skal ha ansvaret for hele eller deler av arbeidet både med rydding av snø og strøing. Det er derfor viktig å vite hva man har avtalt – enten i leiekontrakten, eller gjennom annen avtale, også muntlig. Avhengig av hvor og hvordan man bor, kan det også falle seg naturlig at leieboer må stå for akkurat snørydding og strøing selv.

Hvis man leier bolig i en leiegård, må utleier besørge snørydding og strøing, med mindre annet er avtalt. Det er også mer fornuftig at utleier står for snøryddingen når det er mange leieboere som ikke kjenner hverandre, og et stort uteareal.

Leier man derimot en enebolig langt, er det fornuftig at leieboer står for snørydding og strøing på arealet leieboer selv bruker, mens utleier står for nødvendig utstyr for leieboer, og snørydding fra taket og lignende ekstraordinær snørydding. Mange utleiere vil kanskje anta at leieboer vil stå for snørydding av egen gårdsplass, uten at dette er eksplisitt avtalt. For å unngå misforståelser og uklarheter, og avklaring av partenes forventninger, er det lurt å diskutere dette før man flytter inn.

Leier man en leilighet i et borettslag eller eierseksjonssameie, er det laget eller sameiet som har det overordnede ansvaret for snørydding og strøing, men i mindre sameier kan dette ansvaret være fordelt på enkeltseksjoner eller enkeltindivider etter avtale internt i sameiet. Dette bør man undersøke i forbindelse med avtaleinngåelsen, hvis utleier ikke informerer om hvordan snørydding og strøing blir utført, herunder om vedtatte husordensregler gir leieboer noe ansvar for å bidra.

Utenfor eiendommen – offentligrettslige krav

Ofte er det kommunen som har ansvaret for snørydding og strøing på gateplan, men i noen kommuner har eier av grunn ansvar for både å rydde snø og strø utenfor eiendommen, også på tilstøtende kommunal grunn. Dette reguleres av hver enkelt kommune.

Oslo

I politivedtektene for Oslo kommune følger det av §§ 4-4 og 4-5 at eier av hus eller grunn mot offentlig sted, innenfor Ring 1, plikter å rydde fortau for snø og is, og å strø eller på annen måte sørge for at fortau på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Utenfor Ring 1 er det kommunen som har ansvar for dette.

Uavhengig av hvor i byen det er, har eieren av et bygg, etter § 4-1, ansvar for å sette opp innretning som indikerer at det er fare for at snø eller is skal falle ned fra hustaket, når det har oppstått slik fare, og snarest sørge for at taket blir ryddet. Ved ras plikter eier av bygning eller grunn mot offentlig sted å snarest etter raset rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Bergen

I politivedtektene for Bergen kommune følger det av §§ 16 og 17, jf. § 15, at eier av grunn i tidligere Bergen kommune og Laksevåg sogn av Laksevåg kommune plikter å fjerne snø fra fortau etter snøfall eller takras, og å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. I tidligere Arna, Fana og Åsane kommuner, og Loddefjord sogn av Laksevåg kommune ligger dette ansvaret hos kommunen.

For øvrig bør eieren av eiendom som tilstøter gangpassasjer, trange, bratte eller krokete kjørepassasjer i tettbygd strøk, hvor det er vanskelig å komme til med brøyteredskap, gjøre passasjen ryddig for snø utenfor sin eiendom, i den utstrekning dette er hensiktsmessig og kan utføres uten vesentlige ulemper eller omkostninger, jf. § 16 siste ledd.

Trondheim

I politivedtektene for Trondheim kommune § 4-4, jf. § 1-2, følger det at eier, fester, bruker, leier, eller bestyrer av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk i tidligere Trondheim kommune frem til 2020, plikter å rydde fortau, og gang- og sykkelveg i umiddelbar tilknytning til eiendommen, for snø etter snøfall, og å strø når det er glatt. Ut over dette ligger ansvaret hos kommunen.

Etter § 4-2 plikter eier, fester, bruker, leier, eller bestyrer å rydde fortau eller gang og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is etter takras.

Erstatning for skade

Hvis det er eier av bygget som har ansvaret etter det offentligrettslige regelverket, kan leieboer kontakte kommunen dersom eier ikke rydder snøen i tråd med sine forpliktelser. Dersom eiers unnlatelse medfører skade på person eller ting, kan eier bli erstatningsansvarlig for økonomisk tap som følge av skaden.

Les også:

Se opp for takras