Medlemsorganisasjonen

Om organisasjon og medlemsdemokrati

Leieboerforeningen er en medlemsorganisasjon. Det betyr medlemmene har stor innflytelse på hva foreningen jobber med. Vedtektene beskriver nærmere hvilke saker som skal behandles på årsmøte. Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned.

Mellom årsmøtene er det styret i foreningen som holder kursen. Styret møtes normalt 8-10 ganger i året og tar stilling til en rekke saker av administrativ, økonomisk og politisk karakter. Styret består av en styreleder, to nestledere, fire styremedlemmer, en ansatterepresentant og fem varamedlemmer (oversikt tillitsvalgte).

Leieboerforeningen har et eget Arbeidsutvalg (AU), et mini-styre, og som følger opp foreningens daglige virksomhet litt tettere enn styret har anledning til. Arbeidsutvalget består av styreleder, nestledere, ansattes representant og daglig leder. AU møtes normalt mellom styremøtene og ellers ved behov.

Kontrollkomiteens ansvar er å følge med at styret gjør jobben sin slik det er beskrevet i vedtektene. Kontrollkomiteen er særlig opptatt av den økonomiske situasjonen og at styret ikke går utover sine fullmakter. Kontrollkomiteen har tre medlemmer og en vara.

Leieboerforeningen har fast ansatte medarbeidere som utfører de oppgaver som årsmøtet og styret har fastsatt. Daglig leder er øverste ansvarlig for de ansatte. Foreningen har to avdelinger – en juridisk enhet med to advokater, en advokatfullmektig og seks juridiske konsulenter. Boligsosial avdeling har tre ansatte. I tillegg en daglig leder og en medlemsansvarlig.

Hvordan kan du være med å påvirke

Som medlem kan du delta på årsmøtene og stemme over de sakene som legges frem til behandling. Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag til årsmøtet som de ønsker behandlet. Ønsker du en plass i styret eller ønsker du å foreslå noen andre, må du kontakte valgkomiteen. Vi formidler kontaktinformasjon til de som ønsker om det.

Frivillig innsats

Leieboerforeningen har frivillige som jobber konkret med å bistå kommunale leieboere som har organisert seg i lokallag. Vi har som mål å få flere frivillige deltakere innenfor flere områder, og du kan ta kontakt med oss om du har en god ide som du mener passer for frivillig virksomhet og som du kan tenke deg å jobbe med.

Lokallag

Vi har i dag ingen lokallag. Det hadde styrket foreningen og foreningsdemokratiet om vi kunne ha jobbet sammen mindre enheter som jobbet mer målrettet mot et avgrenset lokalområder eller særlige saker. Det har vi gjort tidligere med suksess. Ta gjerne kontakt med oss om du har tanker om hvordan dette kunne gjøres og om du har lyst til å jobbe mer med dette.

Brenner du for boligpolitikk

Leieboerforeningen er opptatt av boligpolitikk og leiemarkedet spesielt. Vi mener at leie av bolig skal representere et trygt og godt boalternativ og ikke være en annenrangs boform slik mange oppfatter det i dag. Årsmøte har vedtatt et eget boligpolitisk program som gir rammene for hva foreningen mener og jobber med. Har du lyst til å gjøre en innsats, har du noen taker eller ideer du vil dele med oss, så ta kontakt.

Har du andre ideer eller spørsmål, er det bare å si ifra. Vi er her for medlemmene våre.