Delt om innføring av verdigrense i HTU
Skjermdump fra kommunaldepartementets hjemmeside om forslag til endringer i HTU-forskriften
Omlag halvparten av høringsinstansene er kritiske til Kommunaldepartementets forslag om å innføre en verdigrense på 150.000 kroner for at en sak skal behandles i fullt utvalg i Husleietvistutvalget. Mange peker på at dette vil svekke rettssikkerheten til leieboere og utleiere.

Delt om innføring av verdigrense i HTU

I juni sendte Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) på høring forslag til endringer i forskrift om Husleietvistutvalget.
Publisert:

Hovedendringen departementet ønsker å innføre innebærer at det settes en nedre verdigrense for hvilke saker som skal behandles med utvalgsmedlemmene til stede. Dette betyr at Husleietvistutvalgets saksleder alene skal kunne behandle saker om verdien er under 150.000 kroner. Forslaget vil ha stor betydning, da antallet saker som må behandles i fullt utvalg vil reduseres med rundt 75 prosent. Departementet foreslår likevel å beholde dagens regel om at saker om oppsigelse, heving og gjengs leie alltid skal behandles av fullt utvalg.

Videre foreslås det at muntlig partsmøte i oppsigelsessaker ikke lenger skal være obligatorisk, men at saksleder i slike saker særlig skal vurdere om det er behov for muntlig møte.

Departementet foreslår også en bestemmelse som gir mulighet for en part til å få gjenåpnet saken dersom HTU på feil grunnlag har fattet vedtak i en sak uten tilsvar.

Høringsfristen var 17. september 2023.

Verdigrense

Leieboerforeningen har vært svært skeptisk til forslaget om å innføre en nedre verdigrense og mener at dette vil gi dårligere rettssikkerhet for leieboere og utleiere. I vår uttalelse skriver vi blant annet:

Leieboerforeningen er ikke enig i at rettssikkerhetshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved endringsforslaget. Vi viser til at det er nemndsystemet som er grunnlaget Husleietvistutvalget som avgjørelsesinstans. Det innebærer også at det er nemnda som er bærer av dette hensynet. De ansatte juristene som er saksledere i Husleietvistutvalget har ikke den tyngden som ligger i nemndsmedlemmenes kvalifikasjoner, nominering fra partsorganisasjoner og oppnevning av departementet.

Leieboerforeningen er imot å innføre en nedre verdigrense, og vil at utvalget skal kobles på i alle saker slik regelen er i dag. Alternativt foreslår Leieboerforeningen at verdigrensen settes til 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) eller 23 720 kroner.

LES: LbFs høringsuttalelse om endring i HTU-forskriften

Høringsuttalelsene

Vi har sett nærmere på hvem som levert høringsuttalelse til KDDs endringsforslag.

Totalt er det sendt inn 28 høringssvar. Av disse var åtte uten merknader som i praksis betyr at de støtter endringsforslaget. Videre er det en privatperson som foreslår å legge ned hele utvalget og Norsk Studentunion (NSO) drøfter ikke endringsforslagene i den nye forskriften, men mer generelt utfordringene som studenter har i den private leiesektoren.

Det er 18 instanser som kommenterer departementet forslag. Av disse 18 støtter 4 forslaget til KDD om å innføre en verdigrense på 150.000 kroner. 14 av høringssvarene er derimot negative til innføringen av en verdigrense eller verdigrensens størrelse.

NBBL og Advokatforeningen mener grensen bør være henholdsvis kroner 75.000 og 100.000, mens de øvrige 12 gir klart uttrykk for at det ikke bør settes en nedre verdigrense, subsidiært at den bør være mye lavere. De som har tallfestet denne verdigrensen ligger stort sett på 0,1-0,25 G (kr 11.860 – 29.650) med et klart tyngdepunkt på 0,2 G.

Oppsummert er da 12 av høringsinstansene positive til KDDs forslag og 14 er negative. Av de 14 negative anbefaler 12 ingen nedre verdigrense eller at denne settes betydelig lavere enn departementets forslag - se også tabellen nederst.

Hva nå?

Det blir spennende å se hvordan Kommunaldepartementet møter denne situasjonen. Om de velger å telle opp for eller imot verdigrense, så står det omtrent likt. Velger departementet å se nærmere på argumentasjonen fra de mange som er kritiske til forslaget, vil de finne mange og gode grunner for hvorfor en verdigrense vil bidra til å redusere rettssikkerheten til leieboere og utleiere – og at dette faktisk strider med hovedformålet og hensikten med Husleietvistutvalget.

Leieboerforeningen vil bli svært overrasket om departementet etter de mange sterke innsigelsene står fast på verdigrensen på kroner 150.000, som de har foreslått.

Tabellen oppsummer de ulike høringsuttalelsene i forhold til innføring av en nedre verdigrense på 150.000 kroner.

Høringsinstans

Innføring av verdigrense

Alternativ nedre
 verdigrense

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

NEGATIV

0 kroner

Forbrukerrådet

NEGATIV

0 kroner

MiRA-Senteret

NEGATIV

0 kroner

Leieboerforeningen

NEGATIV

0 kroner alt. 0,2 G

Bergen Huseierforening

NEGATIV

0 kroner alt. 0,2 G

Gatejuristen

NEGATIV

0 kroner alt. 0,2 G

Juridisk rådgivning for kvinner

NEGATIV

0 kroner alt. 0,2 G

Huseierne

NEGATIV

0 kroner alt. 0,2 G

Jussbuss

NEGATIV

0,1 G

BoligMentoren - Norges Huseierforbund

NEGATIV

0,25 G

Trond Selsaas (privatperson)

NEGATIV

Lavest mulig

Norske boligbyggelags landsforbund

NEGATIV

75.000 kroner

Advokatforeningen

NEGATIV

100.000 kroner

Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd

NEGATIV

Verdigrense må utredes ytterligere

Juristforbundet

POSITIV

150.000

Oslo kommune

POSITIV

150.000

Jusshjelpa i Nord-Norge

POSITIV

150.000

Tinn kommune

POSITIV

Ønsker distriktsrelatert verdigrense

Samferdselsdepartementet

POSITIV

UTEN MERKNADER

Samskipnadsrådet

POSITIV

UTEN MERKNADER

Skien Kommune

POSITIV

UTEN MERKNADER

Aurskog-Høland kommune

POSITIV

UTEN MERKNADER

Bærum kommune

POSITIV

UTEN MERKNADER

Longyearbyen lokalstyre

POSITIV

UTEN MERKNADER

Justis- og beredskapsdepartementet

POSITIV

UTEN MERKNADER

Domstoladministrasjonen

POSITIV

UTEN MERKNADER

Norsk Studentorganisasjon

Kommenterer ikke endringer i forskriften.

Frida Schia (privatperson)

Foreslår å legge ned HTU

Les mer: