Viktige endringer i husleieloven er underveis
Bilde av husrekke langs med med Nidelven i Trondheim
Husleieloven er rammeverket for all boligutleie og av stor betydning for alle landets en milion leieboere. Et offentlig nedsatt lovutvalg kommer snart med sine tilrådninger for hvordan husleieloven kan øke botryggheten for leieboere.

Ny husleielov nærmer seg

Husleielovutvalget er nå ferdig med den første delutredning med forslag til endringer i husleieloven. Utredningen skal overleveres kommunalminister Erling Sande (Sp) 31. januar 2024.
Publisert:

- Det har vært en intens og spennende prosess gjennom det siste halve året. Utvalget består av tolv medlemmer og et sekretariat på fire personer. Vi har hatt mange og lange møter og har kommet fram til et resultat vi i det store og hele kan være fornøyde med. Utvalget er på ingen måter enige i ett og alt, men sånn vil det nesten alltid være, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen og en av representantene i lovutvalget.

I den første delutredning har lovutvalget konsentrert seg om reglene som omhandler botrygghet for leieboere. Mange av disse reglene befinner seg i dagens husleielov kap. 9 og omhandler blant annet oppsigelsesvern, tidsbestemte og tidsubestemte leieavtaler, minste lovlige leietid. I tillegg ligger det en del spesialregler i kap. 11.

Mye bakgrunnsstoff

Utvalget har fått en rekke utredningsrapporter og bestilt egne utredninger. Utvalget har hatt møter med forskere og representanter for leieboere og utleier, i tillegg til organisasjoner som ivaretar interessene til de ulike gruppene på leiemarkedet. På lovutvalgets egne nettsider har det kommet inn over 100 innspill fra privatpersoner og fra mange ulike organisasjoner.

I tillegg til selve lovteksten som drøftes og vurderes, følger det også med en omfattende gjennomgang og beskrivelse av leiesektoren.

Lovutvalget er allerede i gang med den andre delutredning hvor bestemmelser som ikke er drøftet i den første delen, skal opp til vurdering. Mange av disse bestemmelsene vil trolig bli videreført i nesten uendret form, mens andre vil få nytt innhold. Det vil også sannsynlig komme inn noen helt nye bestemmelser som skal regulere forhold som i dag oppfattes som krevende eller som ikke er regulert. Den andre rapporten skal være ferdig i midten av oktober i år og da vil begge delutredningen bli presentert i form av en NOU – Norges offentlige utredninger  

Begrunnelsen for å dele opp lovutvalgets arbeid i to deler er at det sittende storting skal klare å ta stilling til den første delutredningen. Den andre delutredning skal etter planen behandles av det stortinget som trer sammen etter valget i 2025.

Hva skjer nå

Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Den første delutredning vil offentliggjøres på Kommunaldepartementets nettsider samme dag eller dagen etter overlevering. Departementet vil deretter sende forslaget ut på høring. Etter at høringsuttalelsene er gjennomgått, utarbeider regjeringen en såkalt odelstingsproposisjon (ot.prp.) hvor regjeringen fremmer et lovforslag med endringer i husleieloven. Dette forslaget kan avvike fra utvalgets anbefalinger grunnet innspill under høringsrunden eller fordi regjeringen er uenig med forslagene utvalget kommer med. Lovproposisjonen sendes til Stortinget for endelig behandling over sommeren en gang. Stortinget vil høyst sannsynlig sette opp saken til behandling våren 2025 og forhåpentligvis med en ikrafttredelse av de nye bestemmelser i 2026.

- Jeg er optimistisk med tanke på en ny husleielov. Jeg tror vi har funnet frem til gode og balanserte forslag som vil gjøre en forskjell for en million leieboere over hele landet. Samtidig vil mange av de nye reglene etter vår oppfatning, bidra til å dempe konfliktnivået i leiesektoren, sier Lars Aasen.