Rapporter og utredninger om leiesektoren
Bilde av en stabel med rapporter
Kommunal- og distriktsdepartementet har de siste årene satt i gang flere utredninger og analyser av leiesektoren og som husleielovutvalget benytter som bakgrunnsinformasjon for sine anbefalinger. Noen er helt ferske, andre er litt eldre, og flere utredninger er underveis (Foto: Bernd Klutsch | Unsplash).

Rapporter og utredninger om leiesektoren

Husleielovutvalget hadde sitt andre møte 14-15. september. For at utvalget skal ha et godt beslutningsgrunnlag har det fått tilgang til en rekke utredninger og rapporter om leiesektoren, noen av de helt ferske.
Publisert:

De ulike medlemmene har forsiktig begynt å signalisere hva de mener. I den første delutredningen som skal leveres regjeringen 31. januar 2024 skal utvalget komme med forslag som kan gi økt botrygghet for leieboere. Mer spesifikt skal utvalget komme med forslag som omhandler minste lovlige leietid, om tidsbegrensede vs. tidsubegrensede leieavtaler, behov for egne regler for profesjonelle utleiere og oppsigelsesvernet.

Ikke uventet er medlemmene i lovutvalget ikke helt enig om hva som er nødvendig for å sikre leieboere økt botrygghet, og noen av representantene har ennå ikke bestemt seg. For å styrke beslutningsgrunnlaget for utvalget, møter utvalget mange ulike representanter for partene i leiesektoren; advokater, leieboere, utleiere, Husleietvistutvalget, interesseorganisasjoner og forskere. Vi blir også presentert for en mengde rapporter og utredninger.

Mye fakta

Kommunal- og distriktsdepartementet har de siste årene satt i gang mange utredninger og analyser av leiesektoren. Noen av rapportene er helt ferske, og andre er litt eldre. Flere utredninger er underveis, blant annet kommer det snart en rapport om diskriminering på leiemarkedet og en annen rapport som sammenlikner de nordiske husleielovene. I oktober skal utvalget også til Sverige for å lære mer om den svenske husleieloven.

Her er en oversikt over noen av rapporter husleielovutvalget forventes å kjenne til:


Benedictow, A., Iversen M. og Norberg-Schulz, M. (2023). Utleiere og tilbudet i det norske leiemarkedet for boliger. SØA-rapport 13-2023

 • Bestilt av Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Metode og data: Spørreundersøkelse til utleiere, spørreundersøkelse til leietakere og intervju med sentrale aktører. Analysene bygger i tillegg på eksisterende statistikk for leiemarkedet og dokumentstudier av det europeiske leiemarkedet.

Forbrukerrådet (2021), Å leie bolig.

 • Skrevet på egne vegne. Rapporten er et ledd i Forbrukerrådets arbeid med å styrke forbrukervernet for leietakere gjennom revisjon av husleieloven.
 • Metode og data: Analyse av egen spørreundersøkelse og intervjuer i fokusgrupper

Frisell, M.M. og Norberg-Schulz, M. (2021). Vurdering av minstetid for tidsbestemte leieavtaler. SØA-rapport 05-2021

 • Bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Metode og data: Analyse av egne spørreundersøkelser blant leietakere, samt private og kommunale utleiere; analyse av offentlig tilgjengelig statistikk, herunder SSBs boforholdsregister

Medby, P., Astrup, K. og Søholt, S. (2009). Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven. NIBR-rapport 2009:31, NIBR

 • Bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet som oppfølging av Stortingets innstilling til departementets forslag til endringer i husleieloven (Ot. prp. nr.74 (2007-2008) ”Om lov om endringer i husleieloven”)
 • Metode og data: Litteraturgjennomgang, analyse av offentlig tilgjengelig statistikk, teoretisk analyse

Osnes, S. M. og Sørvoll, J. (2023). Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2023. En rapport fra en spørreundersøkelse om boligtildeling, husleiekontrakter og husleiefastsettelse i norske kommuner. BOVEL-notat 2/2023

 • Gjennomført av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)
 • Metode og data: Spørreundersøkelsen ble besvart av 170 kommuner og sju bydeler i Oslo kommune. Spørreundersøkelsen trekker veksler på tidligere surveyer, BOVELs kvalitative intervjuer i 25 kommuner, forskernes forkunnskaper og ekspertkommentarer fra Husbanken, Kommunal- og distriktsdepartementet og Velferdsetaten i Oslo kommune.

Oslo Economics (2021). Det norske leiemarkedet og situasjonen for langtidsleietakere. OE-rapport 2021-11

 • Bestilt av Husbanken
 • Metode og data: Analyse av rådata fra SSBs levekårsundersøkelse, leiemarkedsundersøkelse og Husbankens bostøtteregister og av egen utvalgsundersøkelse

SSB (2018). Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper


SSB (2022). Leietakere mindre fornøyd med livet (ssb.no)


Sørvoll, J. (2020). Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? NOVA

 • Finansiert av Husbanken, gjennomført i samarbeid med Velferdsetaten, Oslo kommune
 • Metode og data: Tematisk analyse av tretti kvalitative intervjuer med bydelsansatte, leieboere og representanter for leieboerforeningen og Boligbygg

Sørvoll, J. (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo

 • Finansiert av Husbanken, BOVEL (delvis finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet) og Forskningsrådet
 • Metode og data: Semistrukturerte intervjuer og fokusgruppeintervju med 15 kommunale beboere

Umblijs, J. Kristine von Simson og Ferdinand Mohn (2019). Boligens betydning for annen velferd. Institutt for samfunnsforskning. 2019:1 (Bestilt av KMD)

 • Bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Metode og data: Litteraturgjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning

Van Gelder, J. (2010). What tenure security? The case for a tripartite view, Land Use Policy. Volume 27, Issue 2

 • Metode og data: Teoretisk diskusjon og litteraturgjennomgang

Se også:

Husleielovutvalgets egen hjemmside