Svekker rettssikkerheten til leieboere
Faksimile av nettsiden til Husleietvistutvalget
For å øke effektiviteten til Husleietvistutvalget foreslår Kommunaldepartementet å innføre en nedre grense på 150 000 kroner for at tvisten skal behandles av utvalg. Er verdien lavere, skal saksleder i HTU alene kunne fatte avgjørelser. Det er svært få saker hvor tvistesummen overstiger kr 150 000 og Leieboerforeningen frykter dette vil svekke rettssikkerheten på leiemarkedet.

Svekker rettssikkerheten til leieboere

Kommunal- og distriktsdepartementet sendte i sommer på høring et forslag om endringer i forskriften om Husleietvistutvalget (HTU). Forslaget vil etter Leieboerforeningens syn svekke rettssikkerheten til leieboere.
Publisert:

HTU er et tvisteløsningsorgan som mekler og fatter avgjørelser i alle leieforhold, og er en viktig institusjon på leiemarkedet. Særlig ett forslag i den nye forskriften vil etter Leieboerforeningens oppfatning svekke rettssikkerheten til leieboere og utleiere.

I dag skal nesten alle avgjørelser i HTU fattes av fullt utvalg (saksleder og to oppnevnte utvalgsmedlemmer). Om lag 40 utvalgsmedlemmer blir oppnevnt etter forslag fra utleier- og leieboerorganisasjonene. Utvalgsmedlemmene er erfarne advokater/jurister og er med på å sikre gode og grundige avgjørelse i leietvister.

Tvistesum for utvalgsbehandling

HTU har etter at det ble en nasjonal ordning i 2021, nesten fått doblet saksmengden. Departementet frykter at dette vil øke saksbehandlingstiden. For å øke effektiviteten til HTU foreslår departementet å innføre en verdigrense for hvilke saker som skal behandles av et samlet utvalg. Tvister for verdier under kr 150 000 skal etter forslaget i ny forskrift som hovedregel kunne avgjøres av saksleder alene.

Leieboerforeningen erfarer at utvalgsbehandling gir den klart best rettssikkerheten for partene. Det er svært få saker hvor tvistesummen overstiger kr 150 000, noe som i realiteten innebærer at HTU blir et tilnærmet administrativt klageorgan.

Vi vet at leieboere gjennomgående har lave inntekter, bor dårligere og mer utrygt enn resten av befolkningen. Selv tvister om relativt små tvistesummer kan være alvorlige, og feil avgjørelser kan få store følger. Rettssikkerheten til partene på leiemarkedet bør derfor styrkes – ikke svekkes. Det innebærer at vi mener at HTU må få tilført tilstrekkelige ressurser til å utvalgsbehandle alle saker på en rask og grundig måte.

Leieboerforeningen mener

Leieboerforeningen mener derfor primært at det ikke bør innføres en verdigrense for samlet utvalgsbehandling i HTU og at dagens ordning skal videreføres. Subsidiært mener vi at verdigrensen kan knyttes opp mot grunnbeløpet (G) i folketrygden og slik at utvalgsbehandling skal skje når tvisteverdien er større enn 0,2 G (kr 23 725).

Høringssaken ligger på KDDs nettsider her har høringsfrist 17. september.

Leieboerforeningen har sendt en henvendelse om høringssaken til flere organisasjoner og gjort de oppmerksomme på forslaget fra departementet og Leieboerforeningens syn. Disse organisasjonene er:

Advokatforeningen, Aleneforeldreforeningen, Bergen huseierforening, Bymisjonen, Fattignettverket, For Velferdsstaten, Forbrukerrådet, Frelsesarmeen, Gatejuristen, Huseierne, Jussformidlingen i Bergen, Jurk, JussBuss, Jusshjelpa i Nord-Norge, LO, Mirasenteret, NBBL, Norsk Eiendom, Norsk Huseierforening, Pasient og brukerombudet, Pensjonistforbundet, Pårørendesenteret, Rettspolitisk forening, Velferdsalliansen og AAP-aksjonen.