Årsmøte uten dramatikk
Bilde av en person foran en laptop
Leieboerforeningen har medlemmer i mer enn 250 kommuner. Digitale årmøter er derfor den mest demokratiske formen når ikke alle kan samles til et felles møte og vi begynner etter hvert å få god erfaring med dette.

Årsmøte uten dramatikk

Årsmøte i Leieboerforeningen ble gjennomført 7. mai og totalt 29 deltok på det digitale møtet som varte to timer. Leieboerforeningens daglige leder gjennom mange år takket av og Anne-Rita Andal overtar snart roret.
Publisert:

Dagsorden for årsmøtet følger vedtektene nøye og er derfor den samme hvert år. Først behandles styrets beretning og regnskap for foregående år. Kontrollkomiteens beretning og revisorerklæringen blir gjennomgått, og budsjett for året legges frem.

Årsmøtet godkjente beretning og regnskap for 2023.

Skattefradrag for husleie

I år hadde medlemmene sendt inn fire forslag. Styret hadde gjennomgått forslagene på forhånd og gav sine anbefalinger til årsmøtet. Et medlem foreslo at Leieboerforeningen skulle arbeide for innføring av skattefradrag for husleie. Foreningen hadde allerede anmodet Finansdepartementet om dette i 2023, og forslaget ble derfor ikke behandlet videre.

Medlemsfordeler og medlemsblad

Et annet forslag gikk ut på å etablere flere medlemsfordeler, som rabatter på forsikringer og et eget medlemsblad. Styret uttalte at tidligere forsøk på slike ordninger ikke hadde vært suksessfulle og var ressurskrevende. Etter en kort debatt ble det likevel enighet om at styret skal vurdere å utgi et digitalt medlemsblad.

Oppsigelsestid og leieavtaler

Et annet forslag gikk ut på at foreningen skal jobbe for å få flere medlemsfordeler i form av gunstige rabattordninger på forsikring og andre produkter og etablere et eget medlemsblad. Styret uttalte at Leieboerforeningen har hatt slike ordninger tidligere uten at det har vært noen stor suksess. Det er også ressurskrevende styret anbefalte ikke å gå videre med dette forslaget. Etter en kort debatt ble det likevel enighet om at styret skal vurdere om det kan utgi en eller flere utgaver av et digitalt medlemsblad.

Oppsigelsestid og kontroll av leieavtaler

Et tredje forslag handlet om å arbeide for kortere, lovfestet oppsigelsestid for leieboere. Styret viste til pågående arbeid med å endre husleieloven, der det allerede er foreslått tre måneders oppsigelsestid for både leieboere og utleiere. Leieboerforeningens representant i lovutvalget støttet dette.

Gjennomgang av leiekontrakter

Det siste forslaget kom fra et medlem som ønsket et verktøy for rask opprettelse eller kontroll av leiekontrakter. Årsmøtet besluttet at styret skal vurdere behovet for et slikt verktøy etter at ny husleielov er på plass. I mellomtiden skal foreningen lage en enkel veiledning for vurdering av leiekontrakter.

Kontingentøkning og valg

Styret foreslo en økning av medlemskontingenten med ca. 10 prosent, med unntak av studentmedlemmer som fikk en økning i fjor. For næringsleiemedlemmer ble det foreslått en dobling av kontingenten. Økningen skal bare gjelde for nyinnmeldte medlemmer, slik at eksisterende medlemmer som fornyer ikke får endringer. Årsmøtet godkjente dette forslaget.

Valgkomiteens leder la frem forslag til nye tillitsvalgte i styret og kontrollkomiteen. Da det ikke var kommet inn andre forslag, ble valgkomiteens forslag godkjent, sammen med styrets forslag til valgkomite for neste periode.

Anne-Rita Andal.

Ny daglig leder

Styreleder informerte om at daglig leder Lars Aasen nærmer seg pensjonsalder og at han har bedt om å få gå over i en annen stilling i organisasjonen. Anne-Rita Andal, som har jobbet i foreningen i over 10 år, blir ny daglig leder i løpet av sommeren. Mer informasjon om lederbyttet vil komme.

Ny husleielov

Etter den formelle delen av møtet orienterte Lars Aasen om arbeidet i husleielovutvalget. Første delinnstilling fra utvalget er levert og skal behandles av Stortinget våren 2025 og kan leses her. Delinnstilling 2 skal leveres til regjeringen 15. oktober, og vil trolig ikke behandles før etter stortingsvalget høsten 2025.

Les mer: