Styrk bostøtten
Portrett av Martin Gustavsen
Martin Gustavsen er styreleder i Leieboerforeningen og vår ekspert på bostøtte. Han har gitt klare anbefalinger til de som nå skal vurdere om det er behov for å gjøre endringer i den statlige bostøtten.

Boutgiftstaket må økes!

Det er nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere om det er behov for å endre den statlige bostøtten. I et møte med lederen av ekspertgruppen uttalte Martin Gustavsen fra Leieboerforeningen at boutgiftstaket må økes slik at det følger de faktiske husleieprisene og at inntektsgrensen for å få bostøtte må økes.
Publisert:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjennomgå bostøtteordningen. Ekspertgruppen ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og skal levere sin rapport innen 1. mai 2022.

Leieboerforeningens Martin Gustavsen sitter i styringsgruppen til ekspertutvalget. I et møte med lederen for ekspertgruppen sa Gustavsen at formålet med bostøtten er å legge til rette for at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har anledning til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Barnefamilier er en særlig viktig målgruppe for bostøtten. Dagens bostøtte er ikke bra nok.

Øke boutgiftstaket

Tall fra 2019 viser at i overkant av 120 000 husstander mottok bostøtte og at nesten 30 % av disse var barnefamilier. Gustavsen viste til at 75% av mottakerne hadde høyere boutgifter enn boutgiftstaket. For Oslo isolert hadde 94% av barnefamiliene bokostnader over bokostnadstaket.

Øke inntektsgrensene

Inntektsgrensene for å motta bostøtte er vesentlig lavere enn EU60 fattigdomsgrense. For en enslig forelder med tre barn er inntektsgrensen 50-75 000 lavere enn fattigdomsgrensen. Gustavsen sa at Leieboerforeningen er klare på at inntektsgrensene må økes - som et minimum opp til minst til EU60 fattigdomsgrense.

Mer informasjon

Martin Gustavsen viste til at SSB har beregnet at mellom 50 og 70 000 personer som har rett til bostøtte ikke får det, i all hovedsak fordi de ikke søker. Det store flertallet av disse er unge aleneboende. Dette forteller oss at informasjonen om bostøtte må bli bedre og mer tilgjengelig, sa Gustavsen.

Referansegruppen

Det er 17 ulike organisasjoner som sitter i referansegruppen og alle innleggene om bostøtte ligger på hjemmesidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.