Budsjettforlik sikret tilskuddsmidlene til Leieboerforeningen
Det er høyt politisk spill når byrådet og Raymond Johansen hvert år legger opp til ganske betydelige kutt i tilskuddsmidlene til Leieboerforeningen for så å la Rødt komme inn å "redde" foreningen på tampen. Det skaper usikkerhet og frustrasjon. Rødt skal uansett ha en stor takk for at de i år og tidligere år har tatt jobben for leieboerne. (Foto: Bernt Sønvisen (CC BY-ND 2.0)).

Budsjettforlik sikret tilskuddsmidlene til Leieboerforeningen

Det er alltid knyttet spenning til de Oslo kommunes budsjettforslag som legges fram på høsten. Leieboerforeningen mottar tilskudd til både til drift og prosjekter. Kuttforslagene i år var mindre dramatiske enn de pleier, men ville likevel fått alvorlige konsekvenser om de var blitt stående. Budsjettforliket mellom byrådspartiene i Oslo og Rødt sikret likevel at Leieboerforeningen fikk det vi hadde søkt om for 2023.
Publisert:

Leieboerforeningen mottar tre ulike tilskudd fra Oslo kommune. Det viktigste er driftstilskuddet på 2,7 millioner. I tillegg søker vi om to prosjekttilskudd. Det var de to sistnevnte byrådet hadde brukt sparekniven på i neste års budsjettforslag.

Kommunale beboere

Leieboerforeningen søkte om 1,1 millioner for å videreføre arbeidet inn mot kommunale beboere i Oslo. Foreningen har over flere år jobbet med å organisere kommunale beboere i Oslo. Tidligere hadde de kommunale leieboerne en egen organisasjon OKL (Oslo kommunale leieboerorganisasjon). Denne organisasjonen la ned virksomheten for ca 7-8 år siden. Leieboerforeningen har med prosjektmidler gradvis forsøkt å vekke til live igjen den kommunale beboerorganiseringen, først gjennom et sekretariat for kommunale beboere, og i 2020 fikk vi også støtte til å opprette et eget lokallag for de kommunale beboerne. Lokallaget er ikke så stort, men de er boligpolitisk aktive og gjennomfører mange ulike arrangementer og tiltak. Lokallaget har en jussmedarbeider, en sosionom og en kommunal beboer ansatt i tillegg til prosjektleder. LkL søkte om 1,1 millioner for 2023, det samme som i vi fikk i år, men byrådet foreslo bare å viderføre prosjektet med 700.000 kroner. Dette ville fått store konsekvenser for driften, men dette aksepterte ikke Rødt, og de fikk byrådet med på å ikke kutte i tilskuddet.

Samarbeidsavtale

Det andre tilskuddet går til en samarbeidsavtale med NAV som innebærer at Leieboerforeningens advokater rådgir og kurser NAV-ansatte i bydelene i husleierett. Leieboerforeningen har tilbudt NAV denne bistanden i snart 30 år, og det er en svært populær tjeneste med 2-300 henvendelser pr år. I tillegg holder Leieboerforeningen heldagskurs og er med på NAVs fagmøter i bydelene. Leieboerforeningen har over flere år ikke fått fullt ut dekket de ressursene vi bruker på denne samarbeidsavtalen, og når byrådet igjen foreslo å kutte dette prosjektet fra 400 000 til 300 000 vurderte Leieboerforeningen å droppe prosjektet. Men også her kom byrådspartiene og Rødt til enighet, og avtalen er dermed sikret videreføring neste år.

Driftstilskuddet

Driftstilskuddet til Leieboerforeningen blir på 2,7 millioner i 2023. Leieboerforeningen er svært fornøyd med at byrådet her innstilte på samme beløp som det vi hadde søkt om. Det tolker vi som at byrådet ser verdien og nytten av det arbeidet Leieboerforeningen utfører for byens mer enn 100 000 leieboere. Vi tror også at byrådet setter pris på at foreningen har en tydelig stemme og god dialog med nasjonale myndigheter. Leieboerforeningen bidrar til å sette søkelys på de deler av leiesektoren som ikke fungerer, og Oslo kommune kan ikke løse disse utfordringene uten støtte og drahjelp fra nasjonale myndigheter.

Statlig driftsstilskudd

Leieboerforeningen får også statlig driftstilskudd via Husbanken på 1,5 millioner. I det alternative budsjettet til SV, regjeringens samarbeidspartner, var vi foreslått med en egen post på statsbudsjettet med to millioner. Dette forslaget fikk dessverre ikke gjennomslag, men det signaliserer en vilje til å styrke Leieboerforeningens innsats på leiesektoren, og som vi setter stor pris på. SV bidro likevel sterkt til at det ble vedtatt å sette ned et husleielovutvalg som skal utforme en ny husleielov, så alt i alt er Leieboerforeningen fornøyde budsjettarbeidet for 2023.