Høringsfristen for husleielovutvalgets rapport nærmer seg
Bilde av husleielovutvalgets medlemmer
Husleielovutvalget, med vårt utvalgsmedlem Lars Aasen i midten.

Høringsfristen for husleielovutvalgets rapport nærmer seg

30. april er regjeringens høringsfrist for delrapport 1 fra Husleielovutvalget. Det er stor interesse for å styrke leieboeres rettigheter blant organisasjoner på frivillighetsfeltet, og vi håper at både organisasjoner og leieboere vil benytte anledningen til å sende inn sine høringsinnspill.
Publisert:

Husleieloven berører mange sårbare grupper 

Mange organisasjoner på inkluderings- og fattigdomsfeltet har vist interesse for lovutvalgets arbeid. Før påske arrangerte Leieboerforeningen, Spire og Reduser Husleia et informasjonsmøte for organisasjoner som skal sende inn høringssvar, og der fikk høre mange historier om hvordan dagens dårlig regulerte leiesektor skaper utfordringer for ulike sårbare grupper. Vi fikk høre om voldsutsatte kvinner på krisesenter som flytter tilbake til sin voldelige ektefelle fordi de ikke klarer å finne en stabil leiebolig, om utviklingshemmede med tretti års botid i kommunal bolig som blir tvangsflyttet, om sex-arbeidere som blir kastet ut uten muligheter til å protestere og om aleneforeldre som må ta barna ut av skolen og nabolaget hvert tredje år fordi leiekontrakten ikke blir fornyet. Mange av organisasjonene Leieboerforeningen er i kontakt med, forteller om stor pågang i saker knyttet til leieforhold. Felles for alle organisasjonene som deltok var at det å tilhøre en sårbar gruppe medfører store utfordringer når du er leieboer. Og alle organisasjonene var opptatt av at dagens lov ikke sikret leieboernes grunnleggende behov, og at rettighetene må styrkes.

Økende oppslutning om ikke-kommersielle utleieboliger og en velfungerende leiesektor

Både på innspillsmøtet og i vår dialog med frivillige organisasjoner merker vi en økende oppslutning rundt viktigheten av å rydde opp i leiesektoren. Husleielovutvalgets rapport, som blant annet foreslår å utvide dagens minstetid og å gi rett til fornyelse av leiekontrakten, vil medføre en bedring av leieboernes botrygghet i tråd med mandatet, og selv om forslagene ikke er nok til å utjevne balansen, vil de medføre en betydelig bedring sett fra det utgangspunktet vi har i dag.

Likevel er det mye mer enn en ny husleielov som skal til for å bedre boforholdene til leieboerne. I Leieboerforeningens nettverk av frivillige organisasjoner er det en bred forståelse av at eierlinja ikke er nok. Drømmen om å bo i eid bolig er ikke lenger like realistisk for alle, med dagens boligpriser. Og vi stiller oss tvilende til om det virkelig er forsvarlig å gi sårbare husholdninger med lav inntekt startlån. En fersk undersøkelse fra Oslo viser at selv om hele 81 % av startlånsmottakerne var veldig fornøyde med å bli boligeiere, var det så mange som 62 % som ikke tålte en uforutsett utgift på 5000 kr. Det er nærliggende å tro at det er botryggheten som gjør at det å bli boligeier føles bra. Men kan botrygghet oppnås på andre måter, med mindre økonomisk risiko? Det tror vi, men da trenger vi en større offentlig utleiesektor, og en ideell, allmenn utleiesektor der leieboerne vet at de kan bo så lenge de ønsker det, der boligen kjennes som et hjem, og der husleiene er overkommelige.
Nå er det mange som stiller seg bak dette kravet. Vi håper regjeringen lytter.

Vil du sende inn et innspill til regjeringen? 

  • Her finner du Leieboerforeningens oppsummering av forslagene som er på høring
  • Her finner du regjeringens samleside der du finner informasjon om høringen, og rapporten 
  • Her finner du en mal du kan bruke som privatperson dersom du ønsker å skrive et personlig innspill. Malen er laget av aktivistkollektivet Reduser Husleia. Den kan du kopiere inn i et word-dokument, og fylle ut slik du selv ønsker det. 
  • Jobber du i en organisjon som vurderer å sende innspill til lovutvalget, men trenger noen tips? Da kan du skrive til oss på lbf@lbf.no