Bostøtten må forbedres
Bilde av penger
Leieboerforeningen er ikke fornøyd med hvordan bostøtten er utformet. Mange kjenner ikke til ordningen, tre av fire har boutgifter over maksgrensene og mange er utelukket fra å søke. Nå er det viktig å rette opp skjevhetene.

Høringssvar «Bostøtten – opprydning og forankring»

I sitt høringssvar på utredningen om den statlige bostøtten skriver Leieboerforeningen at den statlige bostøtten ikke når målene med ordningen som er å legge til rette for at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har anledning til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.
Publisert:

Bilde av bostøtterapport50 - 70 000 husholdninger har rett på bostøtte, men får det ikke. Leieboerforeningen mener derfor det må settes inn tiltak ovenfor personer med lav yrkesinntekt. Videre er boutgiftstaket satt for lavt. I 2021 hadde 75 % av husholdningene som fikk innvilget bostøtte utgifter over boutgiftstaket. Foreningen mener boutgiftstakene bør gjennomgås på nytt og at vi må ta utgangspunkt i hva som anses som rimelig boligbehov og hva som er de faktiske bokostnader for slike boliger.

Leieboerforeningen mener videre at studenter og vernepliktig som i dag ikke er omfattet av bostøtteordningen, bør innlemmes i ordningen. Studentøkonomien er svekket gjennom de senere årene og et flertall av studentene bor privat utenfor samskipnadene.

Les mer