Husleielovutvalget ønsker innspill
Bilde av husleielovutvalgets medlemmer.
Husleielovutvalgets medlemmer fra venstre: Advokat Kristoffer Dons Brøndbo (Tromsø), direktør Bjarte Høysæter (Bergen), eiendomsforvalter Maren Kartvedt (Bergen), utvalgsleder og forsker Jardar Sørvoll (Nordre Follo), daglig leder Lars Aasen (Nesodden), advokat Anders Leisner (Oslo), advokat Benedicte Björkfors (Bodø), daglig leder Kathrine Emilie Standal (Trondheim), student Dalin Malek (Asker), politisk rådgiver Hanne Beth Borge (Oslo), professor Torfinn Harding (Stavanger) og jurist Silje Flack Bergby, Trondheim.

Husleielovutvalget ønsker innspill

Husleielovutvalget har begynt arbeidet med å gå gjennom husleieloven. Første delutredning skal overleveres kommunalministeren 31. januar 2024. Utvalget setter stor pris på innspill fra leieboere og andre som mener noe om bestemmelser i loven vi bør se nærmere på. På husleielovutvalgets egen hjemmeside er det enkelt å legge inn dine innspill.
Publisert:

I den første del-leveransen skal utvalget vurdere om og eventuelt hvordan det kan gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leieboeres rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet. Det betyr at utvalget skal vurdere om reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter bør endres. Utvalget skal også vurdere om minstetiden for privatpersoner som leier ut bør økes, og om profesjonelle utleiere må tilby tidsubestemte kontrakter, om leieboers adgang til å si opp en tidsbestemt leiekontrakt bør styrkes og om leieboers oppsigelsesvern bør styrkes. Utvalget skal selv vurdere om det ønsker å ta opp andre temaer i den første delleveransen.

Egen hjemmeside

Husleielovutvalget har en egen hjemmeside (https://nettsteder.regjeringen.no/husleielovutvalget/) med informasjon om mandatet, utvalgsmedlemmene og sekretariatet. I tillegg er det en egen seksjon hvor du kan komme med innspill til lovutvalget. Leieboerforeningen oppfordrer leieboere til å benytte muligheten til å melde inn erfaringer/utfordringer som vi bør se nærmere på. (OBS: Ikke legge inn personopplysninger som kan bidra til å identifisere enkeltpersoner.)

Husleielovutvalget hadde sitt første møte 22.-23. august på Kringler gård ikke langt fra Gardemoen flyplass. Utvalget består av totalt 12 utvalgsmedlemmer og et sekretariat på fire fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På første møtet gikk utvalget gjennom hvordan lovarbeid formelt og praktisk er organisert, vi fikk høre mer om hvordan det er å befinne seg på leiemarkedet fra en leieboer og en utleier og en forsker presenterte viktig kunnskap om leiesektoren. Utvalget jobbet med hvordan mandatet skal forstås og avgrenses, og hvordan loven språklig bør gjøres med forståelig for de som er omfattet av loven. Det var også diskusjoner og innspill på temaer utover det som er presisert i mandatet og som skal være med i første delutredning.

Husleielovutvalget skal ha minst fire samlinger til før den første delutredningen overleveres regjeringen. En av disse vil være et kombinert studiebesøk til utlandet, trolig Sverige. Utvalget har også anledning til å hente inn eksterne utredninger om det er behov for det.


Leieboerforeningen oppfordrer leieboere til å benytte muligheten til å melde inn erfaringer/utfordringer som lovutvalget bør se nærmere på. 


Norges offentlige utredninger

Delutredningen vil utformes som en statlig utredning kalt NOU - Norges offentlige utredninger som overleveres fra utvalget til regjeringen. Etter en gjennomgang vil regjeringen sende denne ut på på offentlig høring med sine merknader og forslag. Etter høringsfristen sammenfatter departementet sine synspunkter og utformer et lovforslag – en såkalt odelstingsproposisjon (ot.prp.) – som regjeringen oversender til Stortinget for endelig behandling.

Det er mange eksempler på at lovforslag ikke følger dette oppsettet. Regjeringen kan være uenig med utvalgets forslag eller lovutvalget kan være så splittet i synet på hva som er riktig at regjeringen ikke ser det noen hensikt å foreslå en ny lov. Også Stortinget vil være varsomme dersom lovutvalget, departementet og høringsinstansene spriker veldig i sine anbefalinger.

Dette betyr at det vil være viktig for utvalget å søke enighet og legge frem gode alternativer som lovgiverne skal ta stilling til.