Kunnskap om leieboermedvirkning
Bilde av bakgård som er rustet opp og hvor beboerne har fått tilskudd til å kjøpe inn diverse utstyr til beplantning.
Leieboerforeningen og VID Vitenskapelig Høgskole skal gjennomføre kompetansehevingsprosjekt knyttet til leieboermedvirkning. Målet er å bidra til kompetanseheving for leieboere. Profesjonelle og ideelle utleiere, samt kommuner, inviteres til å delta inn i prosjektet.

Kartlegging av kompentansebehov innen leieboermedvirkning i kommuner

Høsten 2022 skal Leieboerforeningen og VID Vitenskapelig høgskole kartlegge kommunale, ideelle og kommersielle utleieres kompetanse innen medvirkning. Vi håper din kommune vil delta i kartleggingen! 
Publisert:

Leieboerforeningen kartlegger kommuners medvirkningskompetanse gjennom et spørreskjema og innspillsmøte. Vi håper du vil delta! Undersøkelsen er anonym, og inneholder ingen personopplysninger.

I regjeringens boligsosiale strategi Alle trenger et trygt hjem, heter det at brukermedvirkning skal være et av verktøyene for å oppnå gode bomiljø og at leie skal være et trygt alternativ. Medvirkning i leiesektoren generelt og blant vanskeligstilte leieboere spesielt har de siste årene blitt en viktig metodikk for å fremme gode bomiljø og for å skape trivsel og botrygghet for utsatte leieboere.

Leieboerforeningen og VID Vitenskapelig Høgskole gjennomfører i 2022 og 2023 et større kompetansehevingsprosjekt knyttet til leieboermedvirkning. Prosjektets mål er å bidra til kompetanseheving for leieboere, men både profesjonelle og ideelle utleiere, samt kommuner, inviteres til å delta inn i prosjektet.

Høsten 2022 gjennomfører vi en kartlegging av utvalgte kommuner og utleieres arbeid med medvirkning. I noen kommuner er det aktuelt med deltakelse både fra bydeler, etater og foretak, alt ettersom hvordan kommunen har organisert sitt boligsosiale arbeid. Våren 2023 arrangerer vi en seminarrekke for kommuner og andre utleiere, og kartleggingen i høst vil danne grunnlag for tema på seminarene. Det digitale møtet vil finne sted torsdag 13.oktober klokka 1200.

Det er gratis å delta både på digitalt møte og på seminarrekken våren 2023. Alle kommuner som deltar høsten 2022, vil få invitasjon til å delta på seminarene.

Her finner du lenke til undersøkelsen.

Ønsker du å delta på innspillsmøte? Skriv til prosjektleder Anne-Rita Andal på ara@lbf.no

Om Leieboerforeningen

Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon for leieboere, stiftet i 1933. I tillegg til medlemsaktiviteter, bistår foreningen med kompetanseheving innen husleierett, bomiljø og medvirkning til kommuner og andre. Foreningen gjennomfører utredninger og bomiljøundersøkelser, og jobber medvirkningsbasert i kommunale bomiljø i flere kommuner. Leieboerforeningen underviser på VID, og har en formell samarbeidsavtale med Kommunal- og distriktsdepartementet.

Om VID

VID er en vitenskapelig høgskole som driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse og diakoni. «Videreutdanning i boligsosialt» arbeid er ett av over 50 ulike studieprogram som tilbys. VID er også tilsluttet Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL).

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi håper du vil delta i kartleggingen på vegne av din kommune!