Ny husleielov kommer
Foto av Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, Peggy Hessen Følsvik, leder i LO og Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.
Tre fornøyde ledere feirer at det nå skal utformes en ny husleielov. Fra venstre: Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, Peggy Hessen Følsvik, leder i LO og Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet (foto: Hanne Beth Borge).

Ny husleielov kommer

Regjeringens forhandlinger med SV om statsbudsjettet for 2023 ga leieboere over hele landet et viktig gjennombrudd. Det skal nedsettes et lovutvalg som skal utforme en ny husleielov.
Publisert:

Saken er oppdatert 12.12.22

Regjeringens forhandlinger med SV om statsbudsjettet for 2023 ga leieboere over hele landet et viktig gjennombrudd. Det skal nedsettes et lovutvalg som skal utforme en ny og mer forbrukervennlig husleielov. Leieboere skal få økt botrygghet.

I budsjettforliket datert 29.11.22 står det følgende:

Stortinget ber regjeringen sette ned et Husleielovutvalg som går gjennom Husleieloven for å vurdere hvordan den kan styrke leietagernes rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet. Utvalget settes ned våren 2023, og en ny lov skal behandles i inneværende stortingsperiode.

Det ble kake-feiring litt utenom det vanlige hos LO i dag.

Dermed har Leieboerforeningens viktigste kampsak de siste årene fått gjennomslag. Lovarbeidet skal skje raskt. Leieboerforeningen har samarbeidet tett med mange for å få plass et lovutvalg. Uten innsatsen fra Forbrukerrådet og LO ville vi trolig ikke vært der vi er i dag.

Vi gir også stor honnør til SV som har frontet denne saken på Stortinget, og til Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at de var med på forliket. Forliket viser hvor viktig det er at Stortinget også engasjerer seg i politikkutforming.

Dette er likevel bare en delseier - det er mye arbeid som gjenstår. Det gjelder både hvem som skal være med i lovutvalget og ikke minst arbeidet med å utforme den nye loven.


Vil ha plass i utvalget

Oppdatert 12.12.22

Leieboerforeningen har i et brev til regjeringen bedt om å få plass i utvalget som skal utforme ny husleielov.

I brevet datert 9. desember skriver foreningen: Leieboerforeningen er den eneste reelle medlems- og interesseorganisasjonen for leieboere i Norge. Leieboerforeningen jobber bredt innenfor leiesektoren med oppgaver som juridisk rådgivning, advokatbistand, kursing og opplæring, medvirkningsbasert arbeid inn mot sårbare grupper, interessepolitisk arbeid. Vi viser også til vår samarbeidsavtale med KDD med målsetning om å styrke kunnskapen om leiemarkedet.

I prosessen med en ny husleielov vil Leieboerforeningen involvere leieboere, samarbeidende organisasjoner og andre gjennom verksteder, innspillsrunder mv. Vi kan på denne måten målbære et bredt og nyansert brukerperspektiv inn i lovarbeidet.

I brevet til statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti tar Leieboerforeningen også opp mandatet til lovutvalget. Det er viktig og nødvendig at lovutvalget får et bredt oppdrag slik at det åpnes for å gå gjennom alle sider ved leielovgivningen, og ikke bare enkeltstående bestemmelser. Målet, skriver Leieboerforeningen. må være å skape best mulig betingelser for en robust og framtidsrettet leiesektor som ivaretar interessene til alle parter på en god og samfunnstjenlig måte.

Les brevet til regjeringen