Rettshjelpsordningen må styrkes
Logoene til de 16 organisasjoner som krever bedre rettshjelp for økonomisk svakstilte
Seksten organisasjoner har gått sammen om å kreve at regjeringen raskt tar grep og utformer en ny lov om fri rettshjelp. I dag er inntektsgrensene så lave at selv ikke utføre omfattes av ordningen. Leieboerforeningen har mange medlemmer som ikke får den advokatbistanden de trenger for å få prøvet sakene sine.

Rettshjelpsordningen må styrkes

Svært få oppfyller rettshjelplovens økonomiske vilkår for fri rettshjelp. Inntektsgrensen er i dag fastsatt til et konkret beløp som har stått så godt som uendret siden 2008. Konsekvensen er at stadig færre omfattes av rettshjelpsordningen. I 2021 har uføre for høy inntekt til å ha rett på fri rettshjelp. En styrket rettshjelpsordning må bli en prioritet i den kommende stortingsperioden, krever en rekke organisasjoner, deriblant Leieboerforeningen, i et opprop.
Publisert:

Rettshjelp er ikke bare en rettssikkerhetsgaranti, det er også et helt sentralt velferdsgode. Dagens ordning er ikke god nok. Utredningen til ny rettshjelpslov, NOU 2020:5, peker på de store utfordringen med dagens rettshjelpsordning. Nå er det frykt for at regjeringsskiftet vil forsinke en ny rettshjelpslov ytterligere.

Så lenge rettshjelploven står uendret, lider mange et rettstap. Dersom Norge skal ha reell rettssikkerhet for alle, må dette tas tak i nå. I forbindelse med NAV-skandalen i 2019 ble det for eksempel klart at mange av de som hadde et sterkt behov for juridisk bistand ikke fikk tilgang til fri rettshjelp.

Mange saksområder av stor betydning for folks liv, helse og velferd omfattes ikke av ordningen. Staten dekker kun et fåtall timer i den enkelte rettshjelpssak. Rettshjelpsadvokatenes timebetaling er gjennomgående langt lavere enn hva statens egne advokater får betalt. Saksområdene dekkes etter stykkpris, ikke etter faktisk medgått tid. Dette gjør at stadig færre advokater vil påta seg disse sakene.

I oppropet kreves det blant annet at:

  • De økonomiske vilkårene for å få fri rettshjelp (inntekts- og formuesgrensene) må justeres løpende med folketrygdens grunnbeløp (G), og ta høyde for gjeld og forsørgerbyrde.
  • De økonomiske grensene må heves betraktelig slik at flere får tilgang til fri
  • Flere rettsområder må omfattes av rettshjepsloven.

Oppropet er signert: Advokatforeningen, FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Gatejuristen, NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Jussbuss, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Kontoret for fri rettshjelp, Leieboerforeningen, Norske kvinners sanitetsforening, Personskadeforbundet LTN, Rettshjelpsentralen, Rettspolitisk forening, Stiftelsen Rettferd og Wayback

Les hele oppropet her