Rødt har fremmet forslag om pristak på husleieøkninger
Foto: Stortinget
Stortinget skal i løpet av våren behandle et forslag som blant annet innebærer at det settes et tak på hvor mye husleiene skal kunne økes. Leieboerforeningen støtter at forslaget utredes videre.

Rødt har fremmet forslag om pristak på husleieøkninger

I oktober i fjor fremmet partiet Rødt et såkalt Dokument 8-forslag på Stortinget. I forslaget ber partiet blant annet om at det settes et tak på husleieøkninger, slik det nylig har blitt gjort både i Danmark og Skottland. Leieboerforeningen støtter forslaget.
Publisert:

I oktober i fjor fremmet partiet Rødt et såkalt Dokument 8-forslag på Stortinget. Dette er en et representantforslag, som sendes på offentlig høring, og deretter komite-behandling og endelig vedtak i Stortinget. Saken har nå kommet til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen, og sammen med aktører som JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Rettspolitisk forening og NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede, har Leieboerforeningen levert sitt høringssvar, der vi støtter Rødts forslag.

Boliger for folk - ikke for bolighaier


I representantforslaget Boliger for folk – ikke for bolighaier, skriver Tobias Drevland Lund og Seher Aydar at

«Dagens markedsbaserte boligpolitikk er en viktig årsak til at forskjellene i samfunnet vokser. Noen arver bolig eller midler eller kommer raskt inn i en godt betalt jobb, slik at de kan kjøpe egen bolig. Andre blir henvist til et leiemarked med usikre leiekontrakter, hvor leia koster like mye i måneden som det ville ha gjort å nedbetale et lån om man var selveier».

Forslagsstillerne understreker at de er positive til eierlinja, men at det trengs flere boligpolitiske virkemidler og at myndighetene må ta tilbake kontrollen over leiemarkedet. De foreslår 9 punkter for å bedre tilstandene på boligmarkedet, og ber Stortinget om å vedta strakstiltak for å hindre ytterligere vekst i leieprisene.

Et av punktene de fremmer, er spesielt interessant. Rødt foreslår at regjeringen skal se på muligheten for å innføre et tak på årlig husleieprisvekst etter modell fra Danmark. I forslaget viser Rødt til at slike tak på husleieprisveksten har blitt gjennomført både i Danmark og Skottland den siste tiden.

Hva mener Leieboerforeningen?


Leieboerforeningen har gått gjennom dagens husleielov, og konkludert med at loven åpner for å vedta denne formen for pristak. Vi mener at det haster å sette inn tiltak for å dempe prisveksten, og ser med bekymring på hvordan leiemarkedet har forverret seg drastisk den siste tiden. Vår siste gjennomgang av medlemshenvendelser viser at antall medlemmer som tar kontakt angående husleieøkninger, har doblet i 2022. Vi frykter flere vanskeligstilte, mer psykisk uhelse som følge av boligfattigdom, og i verste fall også en økning i bostedsløse.


Forslaget ligger nå til komitebehandling, og du kan lese Leieboerforeningens og andre organisasjoners innspill her. Selve forslaget fra Rødt finner du her. I forslaget finnes også flere andre punkter som Leieboerforeningen støtter, slik som en storstilt satsning på utbygging av kommunale boliger, og en endring av Plan- og bygningsloven for å kunne legge til rette for en andel ikke-kommersielle utleieboliger.

Leieboerforeningen kommer til å følge saksbehandlingen, og vi er spente på om Stortinget vil gjøre en seriøs vurdering av forslaget, eller om det avfeies med begrunnelse i at eierlinja er svaret på alle våre problemer.