Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boliger
Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, krever bedre standard og bedre bomiljø i de kommunale gårdene.

Leieboerforeningen krever bedre vedlikhold av kommunale boliger

I et brev til byrådet ber Leieboerforeningen om at arbeidet med å sette i stand de kommunale boligene og bomiljøet kommer i gang. Byrådet varslet selv en gjennomgang av husleie- og utbyttepraksisen for de kommunale boligene i sin tiltredelseserklæring høsten 2015. Nå vil Leieboerforeningen ha konkret handling.
Publisert:

Boligbygg som forvalter de kommunale boligene i Oslo blir tynt av en grådig kommune som tar ut mellom 20 og 30 prosent i utbytte hvert år. Dette fører til at de kommunale boligene forfaller. En rapport for noen år siden fastslo at vedlikeholdsetterslepet var på hele 1,4 milliarder.

I brevet til byrådet datert 19. mai skriver Leieboerforeningen at utbyttepolitikken også er uetisk overfor de kommunale beboerne. ... En majoritet av de kommunale husholdningene er økonomisk vanskeligstilte og mange har tilleggsutfordringer knyttet til rus og/eller helse. Det er også en stor gruppe flyktninger, tidligere innsatte og personer med nedsatt funksjonsevne. Dårlig vedlikehold og belastende bomiljø bidrar til å forverre livssituasjonen for allerede sårbare grupper. 

Leieboerforeningen foreslår en nedtrapping av utbytte med 20 prosent i året slik det ikke lenger kan tas utbytte senest etter fem år. I tillegg foreslår foreningen husleiene fryses på dagens nivå.

Leieboerforeningen foreslår også et program for målrettet bomiljøinnsats i de kommunale eiendommene. Det er kjent at mange eiendommer har lite attraktive bomiljø med store utfordringer knyttet til rus, bråk, konflikter, søppel og andre negative bomiljøfaktorer. Det er fullt ut mulig å bedre bomiljøet og beboerne må selv aktivt tas med i arbeidet. Leieboerforeningen foreslår derfor at deler av utbyttet som nå skal tilbakeføres til Boligbygg går inn i et eget bomiljøfond for kommunale boligeiendommer. Bomiljøfondet skal finansiere ulike tiltak for opprustning og utbedring av bomiljøet i kommunale eiendommer og Leieboerforeningen mener det på litt sikt bør brukes 20-30 millioner årlig til dette.

Les mer