Leieøkning med KPI - lett å sjekke
Utklipp av husleiekalkulatoren til Statistisk sentralbyrå (SSB). Tittel: Husleiekalkulator. Undertittel: Beregn ny husleie. Fet skrift: Hva er husleien idag?
Leieøkning etter indeksjustering (KPI) er en av to måter utleier lovlig kan øke leien på i et leieforhold. Husleiekalkulatoren på SSBs nettsider kan benyttes til å regne ut riktig økning.

Leieøkning etter konsumprisindeks

Hvert år og tidligst etter ett år etter leieinngåelse kan partene i et leieforhold kreve leien justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Du kan enkelt finne ut hva det er lov å øke husleien med på Statistisk Sentralbyrås hjemmesider.

Det er ikke anledning til å kreve husleien justert oftere enn én gang i året og økningen må ikke være større enn KPI. Det har ingen betydning at utleier for eksempel synes de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Det er ikke tillatt å avtale at leien skal kunne justeres mer enn KPI, og leieboer kan se bort i fra krav som er høyere.

Husk at det ikke er lov å avtale noe som er mindre gunstig for leier enn etter husleielovens § 1-2. Har leier betalt mer, kan i utgangspunktet beløpet kreves tilbakebetalt jf. husleielovens § 4-4.

Hvert tredje år kan den indeksjusterte leien kreves justert til gjengs leie. Dette skal representere det etablerte leienivået på denne type leilighet i området. Dette vil i et stigende leiemarked bety at leier vil måtte akseptere en noe større leieøkning hvert tredje år.

Les også

Beregn husleieøkningen selv

Det er Statistisk Sentralbyrå som utarbeider oversikten over KPI. KPI er et mål på prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Også endringer i husleienivå er innbakt i KPI.

I et leieforhold er det KPI som angir hvor mye det er adgang til å øke husleien med.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en egen husleie-kalkulator på sine hjemmesider som er enkel å bruke og som beregner hvor mye husleien din kan øke mer. Du taster enkelt inn husleien og måned/år leieavtalene ble inngått – eller siste reguleringsmåned/år. Deretter beregner kalkulatoren prisstigningen.

Er kravet høyere enn det som står i husleiekalkulatoren bør du ta kontakt med Leieboerforeningen. 

Klikk her for husleiekalkulatoren

Klikk her for KPI-kalkulatoren